EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

찹쌀떡. 찹쌀을 불려 방앗간에서 가루로 빻아 온다.  떡을 찐다.  꺼내 식혀서 팥앙금을 넣어 만든다.  감자 전분을 바른다.

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

마전.

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

김치 만두

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

수수조청. 수수로 식혜를 만들어 다린다.

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

도라지 나물

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

우리집 콩으로 기른 콩나물 무침

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

호박고지와 팥을 섞어 찐 호박떡

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/60s | F 3.5 | ISO-50

가래떡 써는 장면. 한석봉과 어머니에 나오는.

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

도토리 묵.  어머니께서 도토리를 주워 만드신 최고의 도토리묵.

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

식혜

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

 

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

떡국

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/50s | F 3.5 | ISO-100

방앗간에서 빻아 온 도토리 가루를 넣어 떡을 해 보았다. 어머니도 처음 해 보신 떡.  맛은 담백, 쌉쌀, 고소.