EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/2s | F 3.5 | ISO-100

 

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/160s | F 3.5 | ISO-50

 

EXIF :Samsung Techwin | VLUU L77 / L77 Digital Camera | 1/60s | F 3.5 | ISO-50

 

올해 몇 안 되는 풍년 든 작물 중 하나인 들깻잎,  신나게 땄다. 

 

스무 개 서른 개씩 묶어 단지에 넣고 산초절인 진간장, 고추 효소 넣고 매실 효소담은 매실까지 잠깐 넣었다 뺐다.